Vedtægter for Ladelund Rideklub, stiftet i 1973

§1 Klubbens navn

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Klubbens navn er Ladelund Rideklub
Klubbens forkortelse er LAR
Klubbens hjemsted er Vejen kommune

§2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser, undervisning og konkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til den ædle hest og i øvrigt alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3 Medlemmer

I klubben optages senior- og juniormedlemmer, aktive som støttemedlemmer. Aldersgrænsen mellem grupperne er 18 år. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med min. 1 måneds varsel.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Bortset fra de undtagelser, der er fastlagt i vedtægterne (§§ 7, 9b og 14), træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Støttemedlemmer har dog ingen stemmeret i sportslige anliggender. Afstemning foregår ved håndsopretning, medmindre mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§5 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned efter indkaldelse med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning

2. Regnskab og kontingentfastsættelse

3. Valg af bestyrelse og suppleanter

4. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via hjemmesiden samt opslag på den store opslagstavle. Desuden sendes der en mail til de af klubbens medlemmer, der fremgår mailadresse på i vores system.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen må indsendes til bestyrelsen senest 15. januar.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker med samme frist som til den ordinære generalforsamling.

§7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal indberettes til DRF til godkendelse. Til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§8 Til varetagelse

Til varetagelse af klubbens anliggender vælges på generalforsamlingen en bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter, som efterfølgende skal være medlemmer. Alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Hvert andet år afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og hvert år afgår 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§9 Karantæne/udelukkelse

§ 9. A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 9. B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 9. C

I det af § 9. B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

§10 Bestyrelsen

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer bestemmelse om dens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne.

§11 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For at gyldig beslutning kan tages, må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§12 Kontingent

Medlemmerne betaler et årskontingent og et løbende kontingent. Årskontingentet fastlægges på hvert års generalforsamling og skal mindst udgøre kr. 125,- for senior- og kr. 100,- for juniormedlemmer og omfatter kontingentet til Dansk Rideforbund. Årskontingentet betales inden udgangen af marts. Er det ikke betalt inden udgangen af april, slettes vedkommende som medlem. Det løbende kontingent betales månedligt, senest den 20. i indeværende måned. Det løbende kontingent betales kun af medlemmer, der deltager i instruktion.

§13 Regnskab

Regnskabet afsluttes den 31. december og skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Revision af regnskabet skal foretages af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år af gangen.

§14 Klubbens opløsning

Beslutningen om klubbens opløsning skal varetages på 2 af hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

For at sådan en beslutning kan være gyldig, skal vedtagelsen på den første generalforsamling ske med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer og på den anden generalforsamling med simpelt flertal. Samtidig træffes beslutning om anvendelse af eventuelt overskud.

§15 Ladelund Rideklub

Ladelund Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Revideret februar 2016